Σεμινάριο ΟΑΣΠ
Αθήνα, Απρίλιος 2001

• Μη γραμμική ανάλυση του κτιρίου στο χώρο με τη μέθοδο των πλαστικών αρθρώσεων
• Διγραμμική προσέγγιση της καμπύλης δυνάμεων-μετακινήσεων του κτιρίου
• Προσομοίωση του πολυβάθμιου με μονοβάθμιο ελαστοπλαστικό σύστημα- συντ/στές ao , Co
• Υπολογισμός της μέγιστης μετακίνησης μέσω εν τω χρόνω ολοκλήρωσης επιταχυνσιογραφήματος πραγματικού σεισμού (Α’ Τρόπος )
• Υπολογισμός της μέγιστης μετακίνησης μέσω φάσματος απόκρισης σε άξονες μετακινήσεων-ιδιοπεριόδων με συντελεστή  C1 (B’ Τρόπος )
• Έλεγχοι συμπεριφοράς: Πλαστικών στροφών, Διατμητικών αστοχιών, Γωνιακής παραμόρφωσης τοιχοπληρώσεων, Πιθανής κατάρρευσης …

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα