Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ

11-13 Φεβρουαρίου 1998

• Κοιλαδογέφυρα πολλών ανοιγμάτων με άνισα (υψηλά) βάθρα  (μονολιθική σύνδεση βάθρων)

• Κοιλαδογέφυρα πολλών ανοιγμάτων με άνισα (υψηλά) βάθρα  (με εφέδρανα)

• Πλαίσιο με ανακουφιστικά ανοίγματα

• Πλαίσιο με πασσάλους

• Κιβωτοειδής οχετός

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα