Θεμελιώσεις & Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής

Ενότητα F του CEDRUS

Με την ενότητα F από το CEDRUS, μπορεί να διαστασιολογηθεί η πλάκα θεμελίωσης ενός κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής. Είναι δυνατός ο υπολογισμός πλάκας επί εδάφους, επί πασσάλων ή συνδυασμός πλακών επί εδάφους και πασσάλων (KPP). Εισάγεται το τρισδιάστατο μοντέλο υπεδάφους και υπολογίζονται οι καθιζήσεις στo LARIX. Η τελική διαστασιολόγηση της πλάκας θεμελίωσης πραγματοποιείται στο χωρικό μοντέλο πλακών του CEDRUS. Η ενότητα F βασίζεται στην ενότητα G και απαιτεί άδεια LARIX .

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Μέθοδος υπολογισμού

 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής: Μη γραμμική, επαναληπτική μέθοδος για τον υπολογισμό της παραμόρφωσης και της αντίστοιχης καθίζησης της πλάκας θεμελίωσης
 • Σχεδιάστηκε για μηχανικούς της πράξης (δεν απαιτείται εμπειρία με μη γραμμικούς υπολογισμούς Πεπερασμένων Στοιχείων)
 • Υπολογισμός καθιζήσεων με το τρισδιάστατο μοντέλο υπεδάφους του LARIX:
 • Η εισαγωγή των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους περιορίζεται σε μία παράμετρο ανά στρώση εδάφους (δείκτης συμπιεστότητας εδάφους)

 • Υπολογισμός της παραμόρφωσης της πλάκας χρησιμοποιώντας το μοντέλο πλακών CEDRUS
 • Μη γραμμική συμπεριφορά πασσάλων που χαρακτηρίζεται από διάγραμμα φορτίου-καθίζησης

Πλάκα θεμελίωσης με πασσάλους

Θεμελιώσεις

 • Απλή πλάκα θεμελίωσης
 • Πλάκα θεμελίωσης εδραζόμενη σε πασσάλους
 • Πλάκα θεμελίωσης με συνδυασμό πασσάλων-πλάκας θεμελίωσης
 • Δυνατότητα πολλαπλών πλακών θεμελίωσης στο ίδιο μοντέλο κτιρίου και υπεδάφους

Τύποι πλακών θεμελίωσης

Φορτία

 • Κατακόρυφο φορτίο στην πλάκα θεμελίωσης από το μοντέλο του κτιρίου
 • Πρόσθετα φορτία από κατανεμημένα ή συγκεντρωμένα φορτία εδάφους
 • Πρόσθετα φορτία στο υπέδαφος λόγω μεμονωμένων θεμελίων

Εισαγωγή δεδομένων πασσάλου

Διαδικασία υπολογισμού

 • Μοντελοποίηση του κτιρίου στο CEDRUS με ορισμό των πλακών θεμελίωσης
 • Υπολογισμός του φορτίου σε πλάκες θεμελίωσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο πλακών
 • Εξαγωγή δεδομένων κτιρίου στο LARIX
 • Εισαγωγή στο τρισδιάστατο μοντέλο υπεδάφους και προσδιορισμός καθιζήσεων και πιέσεων εδάφους στο LARIX
 • Εισαγωγή των υπολογισμένων πλακών και πασσάλων στο LARIX
 • Διαστασιολόγηση πλακών θεμελίωσης στο CEDRUS

Καθιζήσεις

Αποτελέσματα

 • Κάμψη πλάκας θεμελίωσης για καθορισμένα φορτία
 • Υπολογισμός απαιτούμενου οπλισμού καμπτόμενης πλάκας θεμελίωσης
 • Διαστασιολόγηση έναντι διάτρησης της πλάκας θεμελίωσης και έναντι διάτμησης του πασσάλου
 • Καθιζήσεις κτιρίου υπό καθορισμένα φορτία

Πιέσεις εδάφους και δυνάμεις πασσάλων

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.