STATIK

Βασική ενότητα για κατασκευές 3D​

Η βασική ενότητα του Statik είναι ένα πρόγραμμα για τη γραμμική-ελαστική ανάλυση διδιάστατων πλαισιακών κατασκευών σύμφωνα με τις θεωρίες πρώτης και δεύτερης τάξης. Η επιλογή 3D επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής σε τρισδιάστατες κατασκευές. Το πρόγραμμα προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητες, όσον αφορά τη μοντελοποίηση κατασκευών, τις φορτίσεις και τα αποτελέσματα. Για την εισαγωγή των διατομών συνεργάζεται με το FAGUS, του οποίου η βασική ενότητα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

BIMlink – Ψηφιακή απόδοση δομικών πληροφοριών

 • Ανάγνωση 3D αρχείων BIM σε μορφή IFC (εκδόσεις 2×3 και 4)
 • Αναπαράσταση του μοντέλου BIM ως εικόνα υποβάθρου για το χωρικό πλαισιακό μοντέλο από το Statik
 • Είναι δυνατή η αυτόματη μετατροπή στοιχείων BIM σε μέλη
 • Γρήγορη εισαγωγή της γεωμετρίας των ράβδων στο μοντέλο υπολογισμού μέσω μεταφοράς δεδομένων από το μοντέλο BIM (διατομές, άξονες μελών).
 • Ενημέρωση δεδομένων 3D BIM: εντοπισμός και εμφάνιση τροποποιήσεων μοντέλου. Εμφάνιση νέων, τροποποιημένων ή διαγραμμένων δομικών μελών με σκοπό τη γρήγορη προσαρμογή των σημαντικών δεδομένων μέλους.

Μέλη

 • Μέλη με σταθερή ή γραμμικά μεταβαλλόμενη διατομή
 • Έκκεντρα συνδεδεμένα άκρα μελών
 • Αρθρώσεις στα άκρα μελών, ανεξάρτητα ορισμένες για κάθε βαθμό ελευθερίας, καθώς και ελατηριακές συνδέσεις
 • Οι δυσκαμψίες διατομής μπορούν να αντικατασταθούν ή να πολλαπλασιαστούν επί συντελεστή
 • Διάφορες δυνατότητες προσδιορισμού του προσανατολισμού των μελών στο χώρο
 • Καμπύλες εισαγωγής με γραμμικά μεταβαλλόμενες διατομές για τον ορισμό καμπύλων κατασκευών στο χώρο (Επιλογή S)

Διατομές

 • Πλήρης βιβλιοθήκη διατομών μεταλλικών κατασκευών
 • Παραμετρικές διατομές (βιβλιοθήκη επεκτάσιμη), προαιρετικά συμπεριλαμβάνεται οπλισμός
 • Διατομές τυχούσας μορφής (πολυγωνικές ή λεπτότοιχες, σύμμικτες διατομές)

Κόμβοι

 • Κάθε βαθμός ελευθερίας μπορεί να έχει διαφορετική συνθήκη στήριξης (παγίωση, ελαστική ή ελεύθερη)
 • Αυθαίρετος προσανατολισμός του συστήματος κομβικών συντεταγμένων
 • Δεσμεύσεις κόμβων (π.χ. για απαραμόρφωτες συνδέσεις ή μοντελοποίηση μίας ηλωτής άρθρωσης)


Τεκμηρίωση των δεδομένων εισαγωγής

 • Γραφικά, δυνατότητα αναγραφής διαστάσεων, διάφοροι τρόποι αναπαράστασης (γραμμές αξόνων, διάγραμμα ακμών, rendering)
 • Πλήρης τεκμηρίωση σε μορφή πίνακα
 • Λίστες μελών, με ταξινόμηση κατά διατομές και μήκη, εξαγωγή των δεδομένων των επιφανειών

Φορτίσεις

 • Επικόμβια φορτία: δυνάμεις, ροπές, προδιαγεγραμμένες μετακινήσεις και στροφές
 • Επιράβδια φορτία: συγκεντρωμένες ή τυχόντως κατανεμημένες δυνάμεις, ροπές, μηκύνσεις και καμπυλότητες σε τοπικές ή γενικές διευθύνσεις,
 • Tραπεζοειδή φορτία σε μία ραβδοσειρά, έκκεντρα φορτία
 • Φορτία αδρανειακά για το ίδιο βάρος και σεισμό
 • Επιφανειακά φορτία (σημειακά, γραμμικά και σε περιοχές) με αυτόματη κατανομή στις επιθυμητές ράβδους
 • Συνδυασμένες φορτίσεις (φορτίσεις μέσω γραμμικού συνδυασμού άλλων φορτίσεων, π.χ. για υπολογισμούς κατά τη θεωρία 2ης τάξης ή μη γραμμικούς υπολογισμούς)
 • Διάφορες γεννήτριες φορτίων, π.χ. για οδικές γέφυρες, κ.λπ.
 • Φορτίσεις που αντιστοιχίζονται σε κατηγορίες δράσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς
 • Γραμμές επιρροής

Υπολογισμοί

 • Γραμμικοί 1ης τάξης
 • Γραμμικοί 2ης τάξης λαμβάνοντας υπόψη ατέλειες, οι οποίες μπορούν να παραχθούν αυτόματα σύμφωνα με κάποια κριτήρια
 • Γραφική απεικόνιση βαθμών ελευθερίας που προκαλούν αστάθεια
 • Το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται με τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές :
 • (N) Μη γραμμικότητες (θλίψη/εφελκυσμός σε μέλη και σε μονόπλευρες στηρίξεις)
 • (D) Δυναμικές αναλύσεις (ιδιοταλαντώσεις, μέθοδος φάσματος απόκρισης)
 • (V) Ενότητα προέντασης (γραφική εισαγωγή τενόντων)
 • (S) Εξειδικευμένες ενότητες όπως καμπύλες εισαγωγής, φάσεις κατασκευής, φορτία λυγισμού, κ.λπ.
 • (FGA) Αναλύσεις οπλισμένου σκυροδέματος
 • (AVE) Αναλύσεις χαλύβδινων ράβδων

Αποτελέσματα

Γενικά

 • Αποτελέσματα σε τυχούσες τομές, αυτόματη παραγωγή τομών βάσει της μορφής της φόρτισης
 • Επαλληλία αποτελεσμάτων από διαφορετικές φάσεις κατασκευής (επιλογή S)
 • Αποτελέσματα επιλεκτικά (επίπεδα εργασίας, υποσυστήματα, επιλογή αντικειμένων)
 • Αποτελέσματα σε μορφή γραφικών μπορούν να εμφανισθούν με αριθμητικές τιμές αυτόματα και επιλεκτικά
 • Εμφάνιση αριθμητικών τιμών στα διαγράμματα μέσω του cursor
 • Ειδικός χαρακτηρισμός (χρωματικός) ζωνών διαγραμμάτων, όπου γίνεται υπέρβαση μιας δεδομένης αριθμητικής τιμής
 • Μονάδες και πλήθος δεκαδικών για αναγραφή τιμών και εξαγωγή πινάκων, ρυθμίζονται από το χρήστη για κάθε μέγεθος χωριστά
 • Κινούμενη απεικόνιση παραμορφώσεων σε μορφή render


Αποτελέσματα Φορτίσεων και Συνδυασμοί Φορτίσεων

 • Εντατικά μεγέθη, αντιδράσεις, μετακινήσεις μελών και κόμβων
 • Ποικίλα αποτελέσματα διατομής (τάσεις, παραμορφώσεις,…) υπολογίζονται σε κάθε επιθυμητό σημείο της διατομής. Ακραίες τιμές τάσεων για κάθε υλικό διατομής χωριστά.


Αποτελέσματα για Επαλληλίες Περιβαλλουσών

 • Αυτόματος καθορισμός των επαλληλιών φορτίσεων κατά τους κανονισμούς (δράσεις, καταστάσεις επικινδυνότητας / δράσεις σχεδιασμού κατά τον Ελληνικό Κανονισμό)
 • Εντατικά μεγέθη, μετακινήσεις μελών, αντιδράσεις
 • Ακριβείς περιβάλλουσες αποτελεσμάτων διατομής (τάσεις,…)


Γραμμές επιρροής

 • Γραμμές επιρροής για τυχόντα κινητά φορτία

Έλεγχοι, Διαστασιολόγηση

 • Αυτόματοι υπολογισμοί με το πρόγραμμα διατομών FAGUS για έλεγχο και διαστασιολόγηση (απαιτείται άδεια FAGUS)
 • Αυτόματοι υπολογισμοί με το πρόγραμμα AVENA για έλεγχο και διαστασιολόγηση μελών από χάλυβα (απαιτείται άδεια AVENA)
 • Εκτέλεση υπολογισμών για ανάλυση μεταλλικών μελών:
 • Χειρισμός οσοδήποτε σύνθετων καθορισμών περιβαλλουσών
 • Αναλύσεις πυραντοχής

Περισσότερα χαρακτηριστικά

Επιφάνεια εργασίας

 • Άνετη γραφική εισαγωγή όλων των γεωμετρικών στοιχείων του φορέα και της φόρτισης μέσω αντικειμενοστραφούς γραφικού επεξεργαστή με τις συνήθεις σχεδιαστικές λειτουργίες CAD σε 2 και 3 διαστάσεις
 • Εποπτική εργασία ακόμη και σε μεγαλύτερα συστήματα χάρις στα υποσυστήματα, στα επίπεδα εργασίας, εμφάνιση σε παράλληλη ή σημειακή προοπτική σε τυχούσα προβολή
 • Λειτουργία Undo-Redo πολλών βημάτων (λειτουργία επαναφοράς)
 • Πολύ απλές δυνατότητες τροποποιήσεων όλων των δεδομένων εισαγωγής, τόσο για μεμονωμένα αντικείμενα, όσο και για ομάδες αντικειμένων
 • Διαχείριση όλων των αντικειμένων εισαγωγής κατά τύπους σε διαφορετικές στρώσεις, οι οποίες εμφανίζονται ή εξαφανίζονται κατά βούληση
 • Μετά από τροποποίηση των δεδομένων εισαγωγής μπορούν να παραχθούν αποτελέσματα με το πάτημα ενός κουμπιού (αυτόματος έλεγχος δεδομένων και επίλυση)
 • Αντιγραφή αντικειμένων κατ’ επιλογή από μια μελέτη σε μια άλλη μέσω αντιγραφής και επικόλλησης
 • Σχεδιαστικές λειτουργίες CAD για τη συμπλήρωση εικόνων (διαστασιολόγηση, εγγραφές, γραμμές και σχήματα)
 • Προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας κατά την επιθυμία του χρήστη (χρώματα επιμέρους αντικειμένων, μεγέθη συμβόλων, μεγέθη γραμμάτων, μονάδες μέτρησης και πλήθος δεκαδικών όλων των μεγεθών, αρχικές τιμές για τα πεδία)
 • Λεπτομερές σύστημα βοήθειας (Help) με αναζήτηση και επεξηγήσεις απευθείας στον cursor, εγχειρίδιο σε μορφή pdf. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην οθόνη και να αναζητηθεί βάσει λήμματος.


Επικοινωνίες

 • Εισαγωγή και εξαγωγή (έκδοση 2×3) σε μορφή IFC με το BIMlink
 • Εισαγωγή και εξαγωγή DXF
 • Εξαγωγή DSTV
 • Μεταφορά γραφικών και κειμένων σε άλλες εφαρμογές (Word, Excel) μέσω του clipboard
 • Επικοινωνία για λήψη δεδομένων εισαγωγής
 • Λήψη δεδομένων εισαγωγής για υπολογισμούς μετά το STATIK 3


Εκτύπωση, προεπισκόπηση εκτύπωσης

 • Αυτόματη ενημέρωση των εξαγομένων μετά την τροποποίηση των δεδομένων εισαγωγής

δείτε επίσης τις λειτουργίες του CubusViewer

Διαχείριση μελετών

δείτε τις λειτουργίες του CubusExplorer

Χρησιμοποιούμενοι Κανονισμοί

Ελληνικός Κανονισμός, SIA, Ευρωκώδικας, DIN, OeNorm (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.