CEDRUS

Πλάκες Βασική ενότητα

Η βασική ενότητα του CEDRUS είναι ένα πρόγραμμα για την ανάλυση πλακών με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διαστασιολόγηση πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κτίρια και γέφυρες. Διάφορες ενότητες είναι διαθέσιμες ως πρόσθετα για την επίλυση πιο συγκεκριμένων προβλημάτων όπως η ενότητα προέντασης με την οποία μπορούν εύκολα να οριστούν και να διαχειριστούν οι τένοντες.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Δημιουργία Προσομοιώματος (μοντέλου)

 • Περιγράμματα και ανοίγματα (οπές) με τυχόντα σχήματα
 • Ζώνες με διαφορετικό πάχος πλάκας, μοντέλο υλικού (ισότροπο, ορθότροπο, εύστρεπτο) και ιδιότητες υλικού
 • Δοκοί ως ανεξάρτητα αντικείμενα
 • Υποστυλώματα με ορθογωνική, κυκλική ή τυχούσα διατομή με επιφανειακές ή σημειακές εδράσεις. Αυτόματος υπολογισμός της δυσκαμψίας του υποστυλώματος
 • Σημειακές, γραμμικές και επιφανειακές στηρίξεις (πλάκες επί εδάφους, γενικές κοιτοστρώσεις) με τυχούσες ελαστικές ιδιότητες
 • Άξονες συμμετρίας
 • Στηρίξεις με αποκόλληση σε εφελκυσμό για όλους τους τύπους στηρίξεων
 • Κόμβοι με διάφορα χαρακτηριστικά όπως με στροφική δυσκαμψία και αρθρώσεις ή γραμμές αρθρώσεων με διάφορα χαρακτηριστικά όπως αρθρώσεις με στροφική δυσκαμψία
 • Πλάκες θεμελίωσης επί πασσάλων
 • Αλυσίδα αρθρώσεων με διαφορετικές ιδιότητες

Κάτοψη πλάκας ορόφου

3D προβολή
άνω επιφάνειας πλάκας

3D προβολή
κάτω επιφάνειας πλάκας

Τύποι φορτίσεων

 • Επιφανειακές φορτίσεις με τυχούσα πολυγωνική οριοθέτηση για το ίδιο βάρος, ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία ή γραμμικά μεταβαλλόμενα και διαφορά θερμοκρασίας άνω / κάτω στάθμης
 • Σταθερά ή τραπεζοειδώς κατανεμημένα γραμμικά φορτία και ροπές κατά μήκος γραμμής.
 • Σημειακά φορτία και ροπές σε τυχούσες θέσεις
 • Προδιαγεγραμμένες μετακινήσεις ή στροφές σημειακών στηρίξεων
 • Επιφάνειες επιρροής για ροπές, μετακινήσεις και αντιδράσεις
  Αυτόματη παραγωγή φορτίσεων για δυσμενείς θέσεις κινητών φορτίων
 • Αυτόματη δημιουργία συνδυασμών φορτίσεων κατά τους νέους κανονισμούς (Ελληνικός Κανονισμός, EC2, SIA, DIN, κ.α.)
 • Μεταφορά των αντιδράσεων στήριξης μιας άλλης πλάκας, ως φόρτιση, με θεώρηση του ίδιου βάρους των τοίχων και των υποστυλωμάτων

Επιφανειακά, γραμμικά και σημειακά φορτία

Διαχείριση κατηγοριών δράσεων

Πεπερασμένα Στοιχεία / Αλγόριθμοι επίλυσης

 • Τυχόντα τρίπλευρα και τετράπλευρα με υβριδικές παραδοχές: κόμβοι με 3 βαθμούς ελευθερίας
 • Πλήρως αυτοματοποιημένη δημιουργία πλέγματος ΠΣ με δεδομένη πυκνότητα και κύριες διευθύνσεις (ακόμα και κατά ζώνες)
 • Ταχύτατη επίλυση
 • Κανένας περιορισμός στο πλήθος των ΠΣ

Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων

Αποτελέσματα

Για φορτίσεις και γραμμικούς συνδυασμούς φορτίσεων:

 • Εντατικά μεγέθη (ροπές και τέμνουσες) κατά ζώνες σε κάθε επιθυμητή διεύθυνση
 • Κύριες ροπές και μέγιστες τέμνουσες
 • Ποσοστά οπλισμού για δύο τυχούσες λοξές διευθύνσεις οπλισμού
 • Μετακινήσεις ελαστικές ή με χρόνια φαινόμενα και ρηγμάτωση
 • Αντιδράσεις με τμηματική ομοιομορφοποίηση στις γραμμικές στηρίξεις
 • Αυτόματη εξαγωγή αντιδράσεων για φόρτιση υποκείμενων πλακών
 • Διάτμηση κατά SIA, EC, DIN, OeNorm με αυτόματο υπολογισμός της βαθμίδας 3 κατά τον υπολογισμό της στροφής της πλάκας
 • Αποκλειστική εμφάνιση αντιδράσεων στύλων ή τοιχείων

Ισοϋψείς και αριθμητική
γραφική απεικόνιση

Αντιδράσεις

Παραμορφώσεις

Παραμορφώσεις

Για περιβάλλουσες φορτίσεων:

 • Αυτόματη επαλληλία φορτίσεων σύμφωνα με τον επιλεγμένο Κανονισμό (δράσεις, καταστάσεις επικινδυνότητας /σχεδιασμού)
 • Ροπές όπλισης κατά ζώνες σε τυχούσες ορθογωνικές διευθύνσεις, τέμνουσες
 • Ποσότητες οπλισμού κατά ζώνες σε τυχούσες ορθογωνικές διευθύνσεις με τη μέθοδο της συνολικής αντοχής ή των επιτρεπόμενων τάσεων (λειτουργικότητα)
 • Μετακινήσεις – βυθίσεις ελαστικά
 • Αντιδράσεις, με τμηματική ομοιομορφοποίηση στις γραμμικές στηρίξεις
 • Έλεγχοι σε διάτρηση

Αποτελέσματα τομής
σε ξεχωριστό παράθυρο

Απαιτούμενη
ποσότητα οπλισμού

Μορφές εξαγωγής

 • Τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν σε γραφική μορφή (ισοϋψείς, 3D απεικόνιση, τομές, διαγράμματα κύριων τιμών, διαγράμματα αντιδράσεων) ή με αριθμητικές τιμές σε μορφή πίνακα.
 • Ειδική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εντατικών μεγεθών και οπλισμών σε τομές με πλάτος (ολοκλήρωση των τιμών κατά πλάτος της τομής)

Παράθυρο εφαρμογής

Αποτελέσματα

Επιφάνεια εργασίας

 • Εύκολή γραφική εισαγωγή όλων των γεωμετρικών δεδομένων του φορέα με εργαλεία τύπου CAD που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή γραφικών
 • Λειτουργίες αναίρεσης/επανάκτησης σε πολλαπλά βήματα
 • Εύκολη τροποποίηση όλων των δεδομένων εισαγωγής τόσο για μεμονωμένα αντικείμενα, όσο και για ομάδες αντικειμένων
 • Γενική διαχείριση όλων των αντικειμένων εισαγωγής ανάλογα με τον τύπο τους χρησιμοποιώντας στρώσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα
 • Μετά την τροποποίηση των δεδομένων εισαγωγής είναι δυνατό να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα με το πάτημα ενός κουμπιού (αυτόματος έλεγχος, δημιουργία πλέγματος και επίλυση)
 • Μηχανισμός μεταφοράς οποιουδήποτε αντικειμένου εισαγωγής από τον έναν υπολογισμό στον άλλο μέσω αντιγραφής και επικόλλησης
  Λειτουργίες σχεδίασης τύπου CAD για τη συμπλήρωση σχημάτων (διαστάσεις, ετικέτες, γραμμές και κλειστά πολύγωνα)
 • Χωριστή στρώση για μη φέροντες τοίχους
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος (χρώματα αντικειμένων, μέγεθος συμβόλων και γραμματοσειράς, μονάδες μέτρησης διαστάσεων, αριθμός δεκαδικών ψηφίων όλων των τιμών, προεπιλογές στα παράθυρα διαλόγου)
 • Λεπτομερές σύστημα βοήθειας βάσει περιεχομένων και υποδείξεων με τον κέρσορα. Το εγχειρίδιο μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη και να εξερευνηθεί μέσω λέξεων κλειδιών.

Παράθυρο διαλόγου
για τις ζώνες υλικού

Επικοινωνίες

 • Εισαγωγή αρχείων DWG/DXF (απαιτείται πρόσθετη ενότητα CADview)
 • Εισαγωγή πλακών και κτιρίων από το Allplan (απαιτείται πρόσθετη ενότητα AP)
 • Εισαγωγή γεωμετρικών δεδομένων πλάκας υπό μορφή κειμένου (ASCII format)
 • Εξαγωγή κειμένων και γραφικών σε άλλα προγράμματα όπως Word μέσω clipboard ή σε αρχεία WMF, EMF, DXF
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων οπλισμού στο Alplan, Bamtec (απαιτείται πρόσθετη ενότητα AP)
 • Προσθήκη περιβάλλοντος για προγράμματα διάτρησης

Εκτύπωση

 • Ενημέρωση του τεύχους μελέτης μετά από τροποποίηση των δεδομένων εισαγωγής
 • Διαχείριση τεύχους μελέτης, εκτυπώσεις, μετακινήσεις και τροποποιήσεις γραφικών, αποθήκευση εκθέσεων για άλλα έργα

Υποστηριζόμενοι κανονισμοί

 • SIA, Eurocode, DIN, OeNorm κ.α.

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.