FAGUS

Ορισμός και ανάλυση διατομών

FAGUS - Ορισμός και ανάλυση διατομών

Το FAGUS είναι ένα πρόγραμμα για την ανάλυση διαφόρων προβλημάτων διατομών, πρωταρχικά στον τομέα του οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος. Σε λεπτότοιχες διατομές υπολογίζονται επίσης το κέντρο διάτμησης και η κατανομή των διατμητικών τάσεων από τέμνουσα και ροπή στρέψης.
Το FAGUS είναι επίσης το πρόγραμμα διατομών του STATIK, αρμόδιο για τον υπολογισμό των γεωμετρικών και αδρανειακών τιμών καθώς και τη μετεπεξεργασία των εντατικών μεγεθών προς διαστασιολόγηση και ελέγχους (τάσεων, παραμορφώσεων κ.α.)

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Διατομές

Γεωμετρία, υλικά

 • Οι διατομές αποτελούνται από ένα ή περισσότερα τμήματα καθώς και από στοιχεία όπλισης
 • Σε κάθε τμήμα της διατομής αντιστοιχίζεται
  ένα υλικό (από βιβλιοθήκη), ώστε να είναι δυνατός ο ορισμός σύμμεικτων διατομών
 • Ένα τμήμα διατομής μπορεί να ορισθεί, είτε μέσω τυχόντος πολυγωνικού περιγράμματος, εiτε ως λεπτότοιχο στοιχείο μέσω εισαγωγής του άξονα του στοιχείου (πολυγωνικά) και του πάχους του
 • Η εισαγωγή μιας διατομής ή ενός τμήματος διατομής μπορεί να γίνει κατά τους παρακάτω τρόπους:
  – εισαγωγή / κατασκευή με το γραφικό επεξεργαστή
  – κλήση ενός στοιχείου από την πλούσια βιβλιοθήκη
    μεταλλικών κατασκευών
  – χρήση παραμετρικής διατομής
  – αντιγραφή από υπάρχουσα διατομή ή τμήματα διατομών
 • Η διατιθέμενη βιβλιοθήκη παραμετρικών διατομών περιέχει συχνά εμφανιζόμενους τύπους διατομών, όπως ορθογωνικές, Τ κλπ. και μπορεί να επεκταθεί από το χρήστη

Οπλισμός

 • Ο χαλαρός οπλισμός μπορεί να αποτελείται από στοιχεία σημειακά, γραμμικής ή και κυκλικής διάταξης
 • Ο προεντεταμένος οπλισμός δίδεται σημειακά

Στοιχεία διάτμησης

 • Για την ανάληψη διατμητικών δυνάμεων από τέμνουσα δύναμη ή ροπή στρέψης μπορεί (σε μη λεπτότοιχες διατομές) να ορισθεί ένα προσομοίωμα, μέσω εισαγωγής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων διάτμησης

Τμηματικές διατομές

 • Το FAGUS υποστηρίζει τμηματικές διατομές σε διάφορες φάσεις κατασκευής που χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:
 • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τμημάτων της διατομής
 • Αλλαγή οικοδομικών υλικών σε κάθε τμήμα διατομής
 • Αντιστοίχιση των ομάδων οπλισμού σε κάθε τμήμα της διατομής

Βιβλιοθήκες διατομών

 • Μεταφορά διατομών από άλλους υπολογισμούς
 • Κατασκευή βιβλιοθήκης διατομών

Επιφάνεια εργασίας

 • Εισαγωγή  και εξαγωγή σε Format-DXF.
 • Μεταφορά κειμένων και γραφικών σε άλλες εφαρμογές (Word, Excel,….) μέσω του clipboard
 • Εισαγωγή υπολογισμών διατομών από το FAGUS-3/4/5

Αναλύσεις

Για όλους τους τύπους διατομών

 • Υπολογισμός της οριακής αντοχής (συντελεστής εκμετάλλευσης) για δεδομένη καταπόνηση (Ν, My, Mz), όπου μπορούν μία ή δύο συνιστώσες της καταπόνησης να παραμείνουν σταθερές.
 • Έλεγχος τάσεων για δεδομένη καταπόνηση (Ν, My, Mz)
 • Έλεγχος τάσεων για δεδομένη παραμόρφωση
 • Έλεγχος τάσεων για σταδιακή εισαγωγή φορτίσεων ή παραμορφώσεων σε τμήματα της διατομής, τα οποία μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν κατά στάδια.
 • Διαγράμματα αλληλεπίδρασης N-My για το δεδομένο οπλισμό ή για μια σειρά προκαθορισμένων ποσοστών οπλισμού.
 • Γενικά διαγράμματα αλληλεπίδρασης (Ν, My, Mz), όπου μπορεί μια συνιστώσα να κρατηθεί σταθερή σε μια αρχική τιμή.
 • Διαγράμματα ροπής- δυσκαμψίας (My ή Mz) για μια σειρά τιμών της αξονικής δύναμης.
 • Διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων για μια σειρά τιμών της αξονικής δύναμης.
 • Δυνάμεις δίσκων στο μοντέλο στοιχείων διάτμησης από τον ελαστικό υπολογισμό της διατμητικής ροής
 • Υπολογισμός της αντίστασης σε στρέψη για τυχούσες διατομές μέσω υπολογισμού πεπερασμένων στοιχείων
 • Στάσιμη ανάλυση θερμοκρασίας μέσω πεπερασμένων στοιχείων
 • Ανάλυση αντοχής των υλικών υπό υψηλές θερμοκρασίες (έλεγχος πυραντοχής) με λήψη των κατανομών της θερμοκρασίας και την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων
 • Έλεγχος σε λυγισμό για θλιβόμενα μέλη κατά SIA και EN (μέθοδος της ονομαστικής καμπυλότητας)

Για διατομές με χαλαρό οπλισμό

 • Διαστασιολόγηση του χαλαρού διαμήκους οπλισμού για δεδομένη καταπόνηση (Ν, My, Mz, Vy, Vz,T), καθώς και των εγκάρσιων οπλισμών (συνδετήρων) για Vy, Vz,T

Για λεπτότοιχες διατομές

 • Υπολογισμός του κέντρου διάτμησης καθώς και της κατανομής των διατμητικών δυνάμεων για δεδομένη καταπόνηση (Vy, Vz,T)

Σύμμικτες διατομές με τμηματική φόρτιση

 • Ανάλυση τάσεων σε κάθε φάση κατασκευής της διατομής με τα αντίστοιχα επιβαλλόμενα φορτία

Διατομή “πλάκα”

 • Έλεγχος διάτμησης μιας διατομής χωρίς οπλισμό διάτμησης

Τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα

 • Έλεγχος μεμονωμένων τοιχωμάτων ή ολόκληρου του πυλώνα (πυρήνα)
 • Διαστασιολόγηση του οπλισμού του τοιχώματος με εφαρμογή πεδίων τάσεων βάσει συνθηκών ισορροπίας στο στοιχείο διάτμησης
 • Εποπτική και συνοπτική παράσταση των αποτελεσμάτων σε πίνακες και γραφικά
 • Σε μικρές οριζόντιες καταπονήσεις είναι εφικτή η απευθείας στήριξη μέσω διαγώνιου θλιπτήρα μπετόν, χωρίς υπολογιστικό οπλισμό
 • Σε περίπτωση που στο τοίχωμα υπάρχει μόνο διανεμημένος οπλισμός, μπορεί να γίνει ανάλυση (δεν απαιτείται το κλασσικό μοντέλο δικτυωμάτων  με θλιβόμενο και εφελκυόμενο πλέγμα)
 • Διαστασιολόγηση και έλεγχος επιλεκτικά είτε μέσω πεδίων τάσεων είτε μέσω βασικής ανάλυσης

Αναλύσεις σεισμού: Στρεπτική αντίσταση πυλώνων (πυρήνων)

 • Βελτιωμένες τιμές για τη στρεπτική αντίσταση για τοιχωματικούς πυρήνες με συνδυασμό θεωρίας St. Venant και συμβολής της στρέβλωσης

Παράμετροι ανάλυσης

 • Επιλογή του κριτηρίου διαστασιολόγησης, ελέγχου οριακής αντοχής και διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης (μέγιστες επιτρεπτές παραμορφώσεις ή επιτρεπόμενες τάσεις).
 • Συντελεστές ασφαλείας υλικών κατ’ επιλογή.
 • Δεδομένα υλικά ή του χρήστη που προσδίδονται στα τμήματα διατομής
  Διάφοροι τύποι διαγραμμάτων τάσεων – παραμορφώσεων για σκυρόδεμα και χάλυβα οπλισμών προέντασης.
 • Άλλες παράμετροι, όπως ελάχιστη ποσότητα οπλισμού, κλίση των διαγώνιων θλιπτήρων και επιτρεπόμενη τάση για τους οπλισμούς διάτμησης (συνδετήρες)

Υποστηριζόμενοι κανονισμοί

Ελληνικός Κανονισμός, EC2, DIN 1045-1, SIA, OeNorm, ΕΗ91 κ.α.

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.