Εκπαίδευση

Αρχεία διαθέσιμα σε μορφή PDF, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε ή να τα κατεβάσετε

Διερεύνηση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυκατοικιών με Pilotis μέσω της Μη Γραμμικής Στατικής Ανάλυση (Push Over) – Μέθοδοι Ενίσχυσης με Μανδύες ή Τοιχώματα

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας
ΤΕΙ Πειραιά, 2012
Αυξημένη μετακίνηση οροφής εμφανίζεται σε πολυκατοικίες χωρίς τοιχοποιία στο ισόγειο (Pilotis) ή με μεγάλα ανοίγματα στην τοιχοποιία. Η μέγιστη πιθανή ελαστοπλαστική μετακίνηση σεισμού είναι σχεδόν ανάλογη της ιδιοπεριόδου. Αυξημένη αντοχή σε οριζόντια φόρτιση (π.χ. σεισμού) εμφανίζουν πολυκατοικίες με τοιχώματα από ΟΣ, η τοιχοποιία (οπλισμένη ή άοπλη) και σ’ ένα βαθμό οι κατασκευές που έχουν ενισχυθεί μέσω εφαρμογής μανδυών στους στύλους pilotis …

Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 8

ΤΕΙ Πειραιά 2011
Βασικές αρχές, σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγκριση με τον ΕΑΚ.
Πρακτική εφαρμογή στις μελέτες κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιλογή των βασικών παραμέτρων, κριτήρια σχεδιασμού, τοιχώματα, πλαστιμότητα υπό όρους…

Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 2

ΤΕΙ Πειραιά 2011.
Σύγκριση με τον ΕΚΩΣ – Νέες έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις.
Πρακτική εφαρμογή στις μελέτες κτιρίων. Eπιρροή στην επιλογή των υλικών, στην ανθεκτικότητα και στη διαμόρφωση κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Σεμινάριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο “Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων”
21 Ιανουαρίου 2010
• Προεκτίμηση τοιχωμάτων με βάση τη μετακίνηση σεισμού • Προεκτίμηση τοιχωμάτων με βάση το ποσοστό οπλισμού (αντοχή) • Προεκτίμηση τοιχωμάτων σε νέο κτίριο • Εκτίμηση ζημιών με τη μέθοδο Push Over • Ενίσχυση υφιστάμενου με νέα τοιχώματα …

Θεμελιώσεις

Βασική εκπαίδευση STATIK-5H, CEDRUS-5H – Ενότητα 2
2008
• Θεμελίωση με μεμονωμένα πέδιλα και συνδετήριες δοκούς
• Θεμελίωση με μεμονωμένα πέδιλα και πεδιλοδοκούς
• Θεμελίωση με ανισοπαχή Radier

Σχεδιασμός και όπλιση πλακών

Βασική εκπαίδευση STATIK-5H, CEDRUS-5H – Ενότητα 1
2008
Ο σχεδιασμός πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η προσομοίωση, ο υπολογισμός, η διαστασιολόγηση και η όπλιση έχουν στόχο τη λειτουργικότητα, ασφάλεια και οικονομικότητα. Η λειτουργικότητα σχετίζεται με την αρχιτεκτονική, καθώς και με την ευκολία διέλευσης των ΗΜ, η ασφάλεια με την εκπλήρωση των κανονισμών σε επίπεδο λειτουργίας και αστοχίας, η οικονομικότητα με τη δαπάνη υλικών και την ευκολία κατασκευής…

Ελαστοπλαστική ανάλυση με βάση τις μετακινήσεις. Η μέθοδος Push Over

Ξενοδοχείο Park, Μάϊος 2007
Αναλύεται η ελαστοπλαστική απόκριση του μονοβάθμιου ταλαντωτή. Η μέγιστη πιθανή μετακίνηση του ταλαντωτή υπολογίζεται είτε με την εμπειρική μέθοδο του συντελεστή μετακίνησης (DCM), είτε με τη μέθοδο του φάσματος ικανότητας (CSM), που βασίζεται στην υστερητική απόσβεση του συστήματος. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά που προκύπτουν από χρονοολοκλήρωση σεισμών της τελευταίας εικοσαετίας στη χώρα μας…

Πλαστιμότητα και θραύση δομικών μελών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Ξενοδοχείο Park, Μάϊος 2007
Εξετάζονται οι μηχανισμοί ανελαστικής παραμόρφωσης και θραύσης του σκυροδέματος και η επιρροή της περίσφιγξης στην αύξηση της πλαστιμότητας. Εξετάζεται το φαινόμενο της ψαθυρής αστοχίας υπό θλίψη και διάτμηση, ως φαινόμενο συγκέντρωσης της ανελαστικής παραμόρφωσης …

Μέθοδοι Υπολογισμού Ενισχύσεων Κτιρίων έναντι Σεισμού με βάση τις Μετακινήσεις – Πρακτικές Οδηγίες

Ημερίδα ΣΠΜΕ, Δήμου Αθηναίων
Οκτώβριος 2001
• Η επιρροή της ποιότητας του εδάφους στο φάσμα επιλέγεται απο το μελετητή, ενώ στο επιταχυνσιογράφημα οφείλουμε να γνωρίζουμε την ποιότητα του εδάφους στον τόπο καταγραφής • Η μέθοδος DCM (συντελεστή μετακίνησης) κατά FEMA 273/356 δίδει για μαλακά εδάφη σε περίπτωση δύσκαμπτων κατασκευών με μικρή σχετικά αντοχή , χαμηλές τιμές για τη μετακίνηση …

Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών κατά τον Ευρωκώδικα 3

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
23-24 Απριλίου 2001
• Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών κατά EC3
• Διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών
• Λεπτομερής σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σε χωρικό μοντέλο – Σχέδια κοπής

Μέθοδοι Υπολογισμού Ενισχύσεων Κτιρίων έναντι Σεισμού με βάση τις Μετακινήσεις

Σεμινάριο ΟΑΣΠ
Αθήνα, Απρίλιος 2001
• Μη γραμμική ανάλυση του κτιρίου στο χώρο με τη μέθοδο των πλαστικών αρθρώσεων • Διγραμμική προσέγγιση της καμπύλης δυνάμεων-μετακινήσεων του κτιρίου • Προσομοίωση του πολυβάθμιου με μονοβάθμιο ελαστοπλαστικό σύστημα- συντ/στές ao , Co • Υπολογισμός της μέγιστης μετακίνησης μέσω εν τω χρόνω ολοκλήρωσης …

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπαρχουσών και Νέων Κατασκευών με τη Μέθοδο Μετακινήσεων (Push Over Analysis)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
Αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2001
• Ανθεκτικότητα υπαρχόντων δομημάτων έναντι σεισμού • Ανάλυση συμπεριφοράς για περισσότερες στάθμες σεισμού • Κριτήρια κατηγοριοποίησης συμπεριφοράς δομημάτων βάσει ζημιών • Βήματα για τον έλεγχο συμπεριφοράς υφισταμένων και τη διαστασιολόγηση νέων κατασκευών βάσει επιδιωκόμενης συμπεριφοράς • Ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας (Risk ανάλυση) για την αξιολόγηση του βαθμού ενίσχυσης • Εφαρμογές ενίσχυσης κτιρίων δια προσθήκης τοιχωμάτων και πυρήνων

Διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
12 Δεκεμβρίου 2000
• Σύνδεση διάτμησης με απλό γωνιακό (Single angle) • Σύνδεση διάτμησης με διπλό γωνιακό (Double angle) • Σύνδεση διάτμησης με μετωπική λεπίδα (Head plate) • Ένωση (Splice) • Σύνδεση σε κομβοέλασμα (Gusset plate) • Σύνδεση διάτμησης δοκού σε υποστύλωμα (Beam to column) • Σύνδεση ροπής δοκού σε υποστύλωμα (End plate) • Αμφίπλευρη σύνδεση διάτμησης με μετωπική λεπίδα (Ηead plate-both sides)

Εφαρμογές της μεθόδου των μετακινήσεων Push Over Analysis στη μελέτη κτιρίων και γεφυρών

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
12 Ιουνίου 2000
• Μετακινήσεις (δυσκαμψία) • Αντοχή • Πλαστιμότητα (ικανότητα απορρόφησης σεισμικής ενέργειας) • Αποφυγή μαλακού ορόφου • Πλαστικές στροφές • Διατμητική αστοχία • Θλιπτική αστοχία • Πλευρική ευστάθεια • Μηχανισμός πλαστικής παραμόρφωσης • Συντελεστής συμπεριφοράς q βάσει της πραγματικής αντοχής των επιμέρους μελών και της πλαστιμότητας που διαθέτουν

Statik-3P Push Over

Αθήνα-Θεσσαλονίκη
2000
• Ο πρόσφατος σεισμός της Αθήνας • Δυναμικές φορτίσεις σε ελαστοπλαστικά συστήματα • Επιβαλλόμενη δυναμική μετακίνηση στις στηρίξεις • Ιστορική εξέλιξη – Ελαστικός Σχεδιασμός, Ικανοτικός Σχεδιασμός, Μέθοδος Μετακινήσεων (Push Over) • Παράσταση του φάσματος σε σύστημα Δυνάμεων – Μετατοπίσεων • Σύγκριση με τον ισχύοντα Κανονισμό ως προς το Συντελεστή Συμπεριφοράς q

Επίλυση Εδαφοτεχνικών προβλημάτων με χρήση Η/Υ και Παραδείγματα υπολογισμών στη Γεφυροποιϊα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
28-30 Ιουνίου 1999
• Έλεγχοι Ευστάθειας • Πασσαλοσανίδες – Πασσαλότοιχοι Ορυγμάτων • Τοίχοι Αντιστήριξης • Φορείς και Φορτίσεις γεφυρών • Διαστασιολόγηση / Έλεγχοι • Ειδικές εφαρμογές γεφυρών • Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών – Λεπτομερής Σχεδίαση Μεταλλικών Κατασκευών σε Χωρικό Μοντέλο – Σχέδια Κοπής

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
19 Μαϊου 1999
• Παράδειγμα Βιομηχανικού Υποστέγου – Πολυόροφου Κτιρίου – Χωροδικτυώματος • Διαστασιολόγηση των υποστυλωμάτων, δικτυωμάτων • Μήκη λυγισμού
• Αυτόματη παραγωγή και ενημέρωση σχεδίων σε κάθε μεταβολή του χωρικού μοντέλου • Περιβάλλον σχεδίασης AutoCAD 14 • Αντικειμενοστραφής τεχνολογία ΑRX • Κόμβοι, συνδέσεις, συγκολλήσεις, πλαίσια • Επικοινωνία με το STATIK-3 • Επιμετρήσεις, έλεγχοι πρόσκρουσης κοχλιών

Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών κατά τους Ευρωκώδικες EC3, EC1

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
16 Δεκεμβρίου 1998
• Eισαγωγή γεωμετρίας και φορτίσεων • Τροποποίηση της γεωμετρίας του μοντέλου • Ορισμός δομικών συστημάτων • Kαθορισμός δράσεων σχεδιασμού • Χαρακτηρισμός των φορτίσεων • Οδηγίες σχετικά με τους συνδυασμούς οριακών καταστάσεων αστοχίας • Σεισμικές δράσεις • Εισαγωγή σεισμολογικών δεδομένων και έλεγχοι συμπεριφοράς κτιρίου κατά ΝΕΑΚ

Παραδείγματα μελετών γεφυρών από προεντ/νο σκυρόδεμα βάσει των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΝΕΑΚ – E39/93, EC8, DIN)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
11-13 Φεβρουαρίου 1998
• Κοιλαδογέφυρα πολλών ανοιγμάτων με άνισα (υψηλά) βάθρα (μονολιθική σύνδεση βάθρων) • Κοιλαδογέφυρα πολλών ανοιγμάτων με άνισα (υψηλά) βάθρα (με εφέδρανα) • Πλαίσιο με ανακουφιστικά ανοίγματα • Πλαίσιο με πασσάλους • Κιβωτοειδής οχετός

Υπολογισμός και σχεδίαση κατασκευών με τα προγράμματα STATIK-3, CEDRUS-3 και ARTIFEX

Έκθεση CAD/CAM & COMPUTER GRAPHICS
28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1997
• Σχεδίαση ξυλοτύπων και οπλισμών σε περιβάλλον Acad ή MicroStation με το ARTIFEX • Αντισεισμικός σχεδιασμός και παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με το STATIK-3H / CEDRUS-3B • Σχεδιασμός Σιδηρών Κατασκευών μέσω του STATIK-3S (Stahl) κατά τον Ευρωκωδικα 3

Σεμινάρια σχεδιασμού φορέων με cubus software

Έκθεση CAD/CAM & COMPUTER GRAPHICS
29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 1996
• Σχεδιασμός Πλακών από Ο.Σ. με το πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων CEDRUS-3 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός βάσει του ΝΕΑΚ με το πρόγραμμα STATIK-3H • Σχεδιασμός Γεφυρών από Ο.Σ. με τα προγράμματα STATIK-3 / FAGUS-3 • Τοίχοι Ορυγμάτων, Αντιστήριξης, Αγκυρώσεις και Ευστάθεια Πρανών με το LARIX-3