Διερεύνηση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυκατοικιών με Pilotis μέσω της Μη Γραμμικής Στατικής Ανάλυση (Push Over) – Μέθοδοι Ενίσχυσης με Μανδύες ή Τοιχώματα

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας
ΤΕΙ Πειραιά, 2012
Αυξημένη μετακίνηση οροφής εμφανίζεται σε πολυκατοικίες χωρίς τοιχοποιία στο ισόγειο (Pilotis) ή με μεγάλα ανοίγματα στην τοιχοποιία. Η μέγιστη πιθανή ελαστοπλαστική μετακίνηση σεισμού είναι σχεδόν ανάλογη της ιδιοπεριόδου. Αυξημένη αντοχή σε οριζόντια φόρτιση (π.χ. σεισμού) εμφανίζουν πολυκατοικίες με τοιχώματα από ΟΣ, η τοιχοποιία (οπλισμένη ή άοπλη) και σ’ ένα βαθμό οι κατασκευές που έχουν ενισχυθεί μέσω εφαρμογής μανδυών στους στύλους pilotis …

Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 8

ΤΕΙ Πειραιά 2011
Βασικές αρχές, σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγκριση με τον ΕΑΚ.
Πρακτική εφαρμογή στις μελέτες κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιλογή των βασικών παραμέτρων, κριτήρια σχεδιασμού, τοιχώματα, πλαστιμότητα υπό όρους…

Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 2

ΤΕΙ Πειραιά 2011.
Σύγκριση με τον ΕΚΩΣ – Νέες έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις.
Πρακτική εφαρμογή στις μελέτες κτιρίων. Eπιρροή στην επιλογή των υλικών, στην ανθεκτικότητα και στη διαμόρφωση κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Σεμινάριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο “Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων”
21 Ιανουαρίου 2010
• Προεκτίμηση τοιχωμάτων με βάση τη μετακίνηση σεισμού • Προεκτίμηση τοιχωμάτων με βάση το ποσοστό οπλισμού (αντοχή) • Προεκτίμηση τοιχωμάτων σε νέο κτίριο • Εκτίμηση ζημιών με τη μέθοδο Push Over • Ενίσχυση υφιστάμενου με νέα τοιχώματα …

Θεμελιώσεις

Βασική εκπαίδευση STATIK-5H, CEDRUS-5H – Ενότητα 2
2008
• Θεμελίωση με μεμονωμένα πέδιλα και συνδετήριες δοκούς
• Θεμελίωση με μεμονωμένα πέδιλα και πεδιλοδοκούς
• Θεμελίωση με ανισοπαχή Radier

Σχεδιασμός και όπλιση πλακών

Βασική εκπαίδευση STATIK-5H, CEDRUS-5H – Ενότητα 1
2008
Ο σχεδιασμός πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η προσομοίωση, ο υπολογισμός, η διαστασιολόγηση και η όπλιση έχουν στόχο τη λειτουργικότητα, ασφάλεια και οικονομικότητα. Η λειτουργικότητα σχετίζεται με την αρχιτεκτονική, καθώς και με την ευκολία διέλευσης των ΗΜ, η ασφάλεια με την εκπλήρωση των κανονισμών σε επίπεδο λειτουργίας και αστοχίας, η οικονομικότητα με τη δαπάνη υλικών και την ευκολία κατασκευής…

Ελαστοπλαστική ανάλυση με βάση τις μετακινήσεις. Η μέθοδος Push Over

Ξενοδοχείο Park, Μάϊος 2007
Αναλύεται η ελαστοπλαστική απόκριση του μονοβάθμιου ταλαντωτή. Η μέγιστη πιθανή μετακίνηση του ταλαντωτή υπολογίζεται είτε με την εμπειρική μέθοδο του συντελεστή μετακίνησης (DCM), είτε με τη μέθοδο του φάσματος ικανότητας (CSM), που βασίζεται στην υστερητική απόσβεση του συστήματος. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά που προκύπτουν από χρονοολοκλήρωση σεισμών της τελευταίας εικοσαετίας στη χώρα μας…

Πλαστιμότητα και θραύση δομικών μελών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Ξενοδοχείο Park, Μάϊος 2007
Εξετάζονται οι μηχανισμοί ανελαστικής παραμόρφωσης και θραύσης του σκυροδέματος και η επιρροή της περίσφιγξης στην αύξηση της πλαστιμότητας. Εξετάζεται το φαινόμενο της ψαθυρής αστοχίας υπό θλίψη και διάτμηση, ως φαινόμενο συγκέντρωσης της ανελαστικής παραμόρφωσης …