GREEK  |  ENGLISH  |  ROMANA


 
  CUBUS HELLAS

Προγράμματα και Μελέτες Στα-τικού και Αντισεισμικού Υπο-λογισμού Κτιρίων, Γεφυρών, Μεταλλικών Κατασκευών και Εδαφοτεχνικών Έργων.

Κτίρια, Γέφυρες από οπλι-σμένο σκυρόδεμα και χάλυ-βα.

Πλάκες, Δίσκοι, Θεμελιώσεις με πεπερασμένα στοιχεία.

Τοίχοι αντιστήριξης, αγκυρω-μένοι, πασσαλότοιχοι, ευστά-θεια πρανών.

Κατασκευαστικά σχέδια με-ταλλικών έργων.

Ενίσχυση κτιρίων έναντι σει-σμού με τη μέθοδο Push Over.

 

 

 

 
 

 LEGAL NOTICE

Αυτή η Ιδιωτική δήλωση αναφέρεται στο CubusHellas.gr, καθώς και όλα τα site και διαδικασίες σχετικές με το Internet και την εταιρεία εκμετάλλευσης του.

To CubusHellas.gr δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από ιδιώτες εκτός εάν οι ιδιώτες παρέχουν αυτά τα στοιχεία εθελοντικά. Για παράδειγμα τέτοιου είδους στοιχεία μπορούν να συλλεχθούν από κατάλληλες φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων σχετικών με διαγωνισμούς, παντός είδους κληρώσεις,  διαδικασίες συνδρομητικής πληροφόρησης, ψήφους σε παντός είδους ερωτηματολόγια καθώς επίσης και σε διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέτοιου είδους πληροφορίες αν και όταν συλλεχθούν σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις ο ιδιώτης (γυναίκα ή άνδρας) θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα συμπεριληφθεί σε διαφημιστικό ή πληροφοριακό target group.

Το CubusHellas.gr και οι εταιρίες εκμετάλλευσης του βεβαίως έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που συγκεντρώνουν για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Οι στατιστικές αυτές έρευνες μπορούν να έχουν σχέση με την μέτρηση της αναγνωσιμότητας μέρους ή όλου του δικτυακού τόπου. Το CubusHellas.gr θα προσφέρει σε τρίτους μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιωτών. Το CubusHellas.gr βεβαίως δεν φέρει καμία ευθύνη για την τύχη στοιχείων που συγκεντρώνονται από συνεργαζόμενες εταιρείες, στις οποίες ενοικιάζει χώρο στο δικό του server εξυπηρέτησης. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για πολιτικές ή πράξεις των παραπάνω εταιρειών. Οι αναγνώστες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πολιτικές των εταιρειών και να πράττουν με δική τους ευθύνη.

Επιπρόσθετα οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όποια στοιχεία αποστέλλονται μέσω του Internet δεν είναι πάντοτε ασφαλή και σε καμία περίπτωση το CubusHellas.gr, η εταιρεία εκμετάλλευσης του καθώς επίσης και η εταιρεία η οποία παρέχει στο CubusHellas.gr υπηρεσία Virtual Web Service δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη εάν παράλληλοι αναγνώστες ή χρήστες με υψηλό δείκτη γνώσεων περί του Internet και των επικοινωνιών καταγράψουν και χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για ίδιο όφελος.

Οι αναγνώστες επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την ανάγνωση των σελίδων του CubusHellas.gr και όλων των υπηρεσιών του, πληροφορίες όχι προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή "cookies". Tα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται χρήστες οι οποίοι συχνά επισκέπτονται το CubusHellas.gr με σκοπό την καλλίτερη εξυπηρέτησή τους. Βελτίωση εμφάνισης, αλληλε-επιδραστικότητας, προσωπικές σελίδες, προσωπικά indexes και άλλα είναι μερικές από τις βελτιώσεις αυτές. Η πλέον συνηθισμένη χρήση των "cookies" είναι η αποστολή στον υπολογιστή του χρήστη ενός αριθμού υπό τη μορφή ενός text string o οποίος παίζει το ρόλο ενός label αναγνώρισης μίας μελλοντικής επαν-επίσκεψης. Με τον τρόπο αυτό χρήσιμες πληροφορίες βγαίνουν για τις επισκέψεις και το ρυθμό τους οι οποίες βοηθούν το CubusHellas.gr για καλλίτερη παροχή εξυπηρέτησης.

Μετά από αίτηση το CubusHellas.gr μπορεί να παρέχει σε κάποιον χρήστη τις πληροφορίες τις οποίες έχει για αυτόν. Επίσης μπορεί να τον πληροφορήσει την χρήση που έχουν υποστεί αυτές οι πληροφορίες όταν αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα. Το CubusHellas.gr θα παρέχει στη διάθεση των χρηστών τη δυνατότητα να αλλάζουν τα στοιχεία τους ή ακόμη και να τα αφαιρούν από τη χρήση του CubusHellas.gr όταν και εφόσον το επιθυμούν μετά από γραπτή διαδικασία (FAX). Το CubusHellas.gr αναλαμβάνει την ευθύνη να αφαιρέσει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου αναγνώστη μόνο από την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη βάση του και όχι από παρελθόντα back-ups.

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2007. Το CubusHellas.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και για το λόγο αυτό θα ενημερώνει τους αναγνώστες του για κάθε νέα. Αυτή η ιδιωτική δήλωση και οι πολιτικές που αναλύονται σε αυτή δεν στοχεύουν ούτε δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική νομική υποχρέωση έναντι του CubusHellas.gr ή της εταιρείας εκμετάλλευσής του.

1. Ορισμοί.
Το CubusHellas.gr είναι on-line παρουσία της εταιρείας CubusHellas στο διαδύκτιο (World Wide Web στο Internet) το οποίο συντίθεται από υπηρεσίες πληροφόρησης και υλικού από την CubusHellas  και από πιθανώς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεργαζόμενα με την CubusHellas. Συνδρομητής είναι κάθε πρόσωπο ή εταιρεία το/η οποία εδραιώνει ή χρησιμοποιεί μία σύνδεση "λογαριασμό" μέσο Internet για να χρησιμοποιεί το CubusHellas.gr.

2. Γενικά.

(A) Χρησιμοποιώντας το CubusHellas.gr (εκτός από το να διαβάζετε αυτή τη σελίδα για πρώτη φορά) ο συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν. Το δικαίωμα χρήσης του CubusHellas.gr από το συνδρομητή είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ειδικά όταν πρόκειται για χρήση συνδρομητικών ενοτήτων. Ο συνδρομητής είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιοδήποτε κωδικό "password") και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που μπορεί να χρησιμοποιεί όταν αυτοί υπάρχουν.

(B) Το CubusHellas.gr διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει κάθε πτυχή ή χαρακτηριστικό του CubusHellas.gr, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στα, περιεχόμενο, ώρες διαθεσιμότητας και εξοπλισμού απαιτούμενου για τη χρήση του.

3. Αλλαγή όρων
Το CubusHellas.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του CubusHellas.gr. Κάτω από αυτή τη συμφωνία το CubusHellas.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς επίσης και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και πλήρωσής του. Το CubusHellas.gr θα δημοσιεύσει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό, (π.χ. Internet, e-mail κ.λ.π.). Όποια χρήση του CubusHellas.gr από τους συνδρομητές μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται σε αυτή.

4. Eξοπλισμός.
Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για την χρησιμοποίηση του CubusHellas.gr το οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη (εκτός εάν υπάρχει ανάλογη σύμβαση υποστήριξης).

5. Συνδρομητική διαχείριση.
(A) Ο συνδρομητής θα πρέπει να χρησιμοποιεί το CubusHellas.gr μόνο για νόμιμη χρήση. Ο συνδρομητής δεν πρέπει να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσα από το CubusHellas.gr και τις εταιρείες που αυτό μπορεί να περιέχει, υλικό, το οποίο παραβιάζει ή παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό, δυσφημιστικό, να προπηλακίζει τα προσωπικά ή δημόσια δικαιώματα, να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή όπως αλλιώς δυσάρεστο, το οποίο να ενθαρρύνει επαφή η οποία να συνιστά εγκληματική παράβαση, ή να δίνει δικαίωμα για νομική σύγκρουση και γενικά να παραβαίνει κάποιο νόμο. Επίσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από το CubusHellas.gr, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης η οποία να έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε "χρήση" ενός συνδρομητή που δημιουργεί πρόβλημα σε άλλον συνδρομητή και την ευχάριστη ή απρόσκοπτη απόλαυση των υπηρεσιών του CubusHellas.gr.
Συνδρομητής (φυσικού ή νομικού προσώπου) το οποίο χρησιμοποιεί το CubusHellas.gr και οποιαδήποτε υπηρεσία του δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εμπορική άγρα πελατών, συμπεριλαμβανομένης *αλλά όχι περιορισμένης" σε άγρα πελατών συνδρομητών-χρηστών για χρήση άλλης υπηρεσίας πληροφόρησης ανταγωνιστικής προς το CubusHellas.gr. Για τέτοιου είδους χρήση θα πρέπει να προηγηθεί ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

(B) Το CubusHellas.gr περιέχει προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) υλικό, σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων "scanned"), μουσικής, ήχων καθώς επίσης και προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών. Επίσης όλα τα περιεχόμενα του CubusHellas.gr έχουν πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του Ελληνικού κράτους. Το CubusHellas.gr διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα της επιλογής, οργάνωσης, τρόπου εμφάνισης, προγραμματισμού του τρόπου εμφάνισης καθώς επίσης και του υλικού αυτού καθ' αυτού ως πρωτότυπης και επίπονης διαδικασίας. Το CubusHellas.gr θέτει υπό την προστασία του το πνευματικό δικαίωμα κάθε συνεργάτη παροχέα υλικού για κάθε υπηρεσία, και επιφυλάσσεται για την χρησιμοποίηση κάθε ένδικου μέσου για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης αυτού του δικαιώματος. Ο συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό του CubusHellas.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο για το χρόνο χρήσης του CubusHellas.gr. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, δημιουργία δευτερογενούς εργασίας, ή με όποιο τρόπο εκμετάλλευση ιδίως με σκοπό το κέρδος μέρους ή όλου του CubusHellas.gr αλλά και του υλικού που περιέχεται σε επιμέρους sites που το CubusHellas.gr "φιλοξενεί". Ο συνδρομητής μπορεί να "κατεβάζει" (download) υλικό από το CubusHellas.gr μόνο για δική του χρήση και πάντοτε με προσωπική του ευθύνη. Εκτός αν ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ έχει προηγηθεί με το CubusHellas.gr ή τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή, αλλαγή, επανα-διάθεση, επαν-εκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που "κατέβασε" (download) ο συνδρομητής (νομικό ή φυσικό πρόσωπο). Ακόμη και μετά από ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ δεν επιτρέπεται η αλλαγή των χαρακτηριστικών, των στοιχείων των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων ή η απαλοιφή των σημάτων κατατεθέν ή των μηνυμάτων εμφάνισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο συνδρομητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επάνω σε οτιδήποτε "κατεβάζει" (download) στον υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η χρήση του CubusHellas.gr ή σε οποιοδήποτε δίκτυο.

(Γ) Ο συνδρομητής δεν πρέπει να στέλνει (upload), ή να εκπέμπει στοιχεία μέσο φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων ή να κάνει προσιτό στο CubusHellas.gr υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, από σήματα κατατεθέντα τα οποία δεν του ανήκουν ή για τα οποία δεν έχει ΓΡΑΠΤΗ άδεια εκμετάλλευσης. Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παραβίαση του παραπάνω όρου και θα φέρει το βάρος οποιασδήποτε αποζημίωσης ήθελε ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη τυχόν πνευματικού δικαιώματος το οποίο προστατεύεται από τους νόμους του Ελληνικού ή άλλου κράτους. Κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται κατά οποιοδήποτε τρόπο στο CubusHellas.gr τίθεται στη διάθεση του CubusHellas.gr για αλλαγή, πρόσθεση, μετατροπή, αναδημοσίευση, εκπομπή και άλλη νόμιμη χρήση. Το CubusHellas.gr δεν δεσμεύεται να επιστρέψει οποιουδήποτε τύπου υλικό (κείμενα , φωτογραφίες, ήχους, βίντεο, αρχεία, προγράμματα) ακόμη και μετά από αίτηση του συνδρομητή αποστολέα. Το CubusHellas.gr διατηρεί το πλήρες δικαίωμα ακόμη και για εμπορική εκμετάλλευση του υλικού αυτού. Ο συνδρομητής επίσης επιτρέπει σε κάθε άλλο συνδρομητή να έχει πρόσβαση, αποθήκευση ή αναπαραγωγή του αποτελούμενου και δημοσιευμένου υλικού μόνο για προσωπική του χρήση και σε κάθε περίπτωση που δεν αντιβαίνει στην προηγούμενη παράγραφο (B).

(Δ) Οι προαναφερόμενες ρήτρες του τμήματος 5 είναι προς όφελος του CubusHellas.gr, οι δευτερεύουσες, θυγατρικές και οι τρίτοι παροχής περιεχομένου και αδειούχοι και κάθε ένας χωριστά έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζουν και να επιβάλλουν ποινικές ρήτρες απευθείας και για δικό τους δικαίωμα.

6. Δήλωση εγγύησης; Περιορισμοί Υπαιτιότητας.
(Α) Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CubusHellas.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΡΙΣΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΥ. ΟΥΤΕ ΤΟ CubusHellas.gr ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, ΕΓΚΥΡΗ, Ή ΟΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΛΗΘΙΝΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ CubusHellas.gr ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΤΟ CubusHellas.gr Ή THN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

(Β) ΤΟ CubusHellas.gr ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΝΗ (ΑΝΑΓΝΩΣΗ). ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CubusHellas.gr ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ . ΤΟ CubusHellas.gr ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ.

(Γ) ΑΥΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΚΑΚΗ Ή ΟΧΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ.

(Δ) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ CubusHellas.gr Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ CubusHellas.gr Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CubusHellas.gr ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ.

(Ε) ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CubusHellas.gr ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ) ΤΟ CubusHellas.gr, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ή Η ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ WEB SITE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ WEB SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ CubusHellas.gr ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ CubusHellas.gr ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. TO CubusHellas.gr ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ . ΤΟ CubusHellas.gr, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ.

7. Παρακολούθηση.
Το CubusHellas.gr έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κ.λ.π., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και ότι είναι σύμφωνα με την νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το CubusHellas.gr έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να απαλείψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο CubusHellas.gr. Χωρίς κανένα όριο το CubusHellas.gr μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή αυτό κρίνει, τη δημοσίευση κάθε όγκου και περιεχομένου πληροφόρησης .

8. Αποζημίωση.
Ο συνδρομητής συμφωνεί να προστατεύει, εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο CubusHellas.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή στην εταιρεία εκμετάλλευσης του, νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις. Το CubusHellas.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πλήρη ακρίβεια του περιεχομένου του άρθρου και είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών. Για το λόγο αυτό το CubusHellas.gr δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για απαιτήσεις, έξοδα, αμοιβές δικηγόρων οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την ανάγνωση εκ' μέρους των συνδρομητών του CubusHellas.gr.

9. Τερματισμός.
Το CubusHellas.gr ή ο συνδρομητής του μπορούν να τερματίσουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα, το CubusHellas.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την σύνδεση του συνδρομητή σε όποια υπηρεσία του και αν βρίσκεται αυτός, ηθελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

10. Σήματα κατατεθέντα.
CubusHellas.gr, CubusHellas, και κάθε ένα από τα λογότυπά τους είναι Copyrights της CubusHellas - Interactive Communication Networks All rights reserved. Όλες οι άλλες μάρκες ή λογότυπα τα οποία αναγράφονται σε άρθρα ή εμφανίζονται στο CubusHellas.gr αποτελούν copyrights των νομίμων κατόχων τους.

11. Περιεχόμενο τρίτων
To CubusHellas.gr είναι διανομέας (και όχι εκδότης) του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτες εταιρείες ή από συνδρομητές. Αναλόγως, το CubusHellas.gr δεν έχει εκδοτικό έλεγχο αυτού του περιεχομένου, όπως ακριβώς δεν έχει και μία βιβλιοθήκη ή ένα βιβλιοπωλείο. Κάθε είδους γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο το οποίο είναι διαθέσιμο από τρίτους συμπεριλαμβανομένων παροχέων πληροφοριών, συνδρομητών ή άλλου χρήστη του CubusHellas.gr αποτελούν σκέψεις και απόψεις των νόμιμων δημιουργών-κατόχων τους και σε καμία μορφή του CubusHellas.gr. To CubusHellas.gr και η εταιρεία εκμετάλλευσης του δεν μπορεί να εγγυηθεί την εγκυρότητα, συνέχεια ή χρησιμότητα τέτοιου είδους υλικού ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.
Σε πολλές περιπτώσεις, το περιεχόμενο το οποίο διατίθεται στο CubusHellas.gr αντικατοπτρίζει την άποψη και την κρίση των νόμιμων παροχέων του, συνδρομητών ή άλλων οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο συνεργασίας με το CubusHellas.gr. Το CubusHellas.gr ούτε υποστηρίζει ούτε είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιασδήποτε άποψης, συμβουλής ή δήλωσης η οποία έχει γίνει στο CubusHellas.gr από συνεργάτες εκτός των νόμιμων εκπροσώπων του οι οποίοι δρουν με τη νόμιμη και επίσημη ιδιότητά τους. Το CubusHellas.gr δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για απώλεια ή ζημία η οποία προκλήθηκε από την εμπιστοσύνη ενός συνδρομητή σε ένα άρθρο το οποίο διάβασε με τη χρήση του CubusHellas.gr. Είναι ευθύνη του συνδρομητή να εκτιμήσει την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου το οποίο είναι διαθέσιμο μέσο του CubusHellas.gr. Παρακαλούμε όπως αναζητήσατε την γνώμη επαγγελματιών, ως ειδικών σε σχέση με την εκτίμηση κάθε συγκεκριμένης πληροφορίας, γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου.

12. Ποικίλα.
Αυτή η συμφωνία και κάθε λειτουργικός όρος του CubusHellas.gr o οποίος καθιερώθηκε από το CubusHellas.gr στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του CubusHellas.gr (όπως αγγελίες, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λ.π.) και να πληρώνουν το παρόν κείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CubusHellas.gr ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ.

 

 
 

 
  ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

STATIK-5P
Push over
κατά ΚΑΝΕΠΕΤο STATIK-5P συνεχίζει να είναι πρωτοπόρο στην στατική ανελαστική ανάλυση χωρικών πλαισίων, όπως ορίζεται στο κείμενο του νέου Ελληνικού Κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑ-ΝΕΠΕ - έκδοση Νοεμβρίου 2005).

20/03/2007

Περισσότερα 


 
  ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά ΚΑΝΕΠΕ και FEMA – Έλεγχοι πλαστιμότητας και αντοχής σε ψαθυρή αστοχία μελών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά την εφαρμογή της μεθόδου Push Over

Αθήνα 18-19 Οκτωβρίου 2007

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5 Οκτωβρίου.


Περισσότερα 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με εφαρμογή των προγραμ-μάτων σε παραδείγματα με-λετών

Κατόπιν συνεννόησης ως προς την ημερομηνία


Περισσότερα 


 
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αθήνα 2007.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.Εφαρμογές Σκυροδεμάτων Υψηλής Επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές ή στην Ενίσχυση Υφισταμένων
15
o Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 25-27 Οκτω-βρίου 2006.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.Υπολογισμός Μελών σε Κάμψη / Διάτμηση από Σκυρόδεμα Υπερυψηλής Αντοχής
15
o Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 25-27 Οκτωβρίου 2006.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.


 

Top ^   

Copyright (c) 2007 - Cubus Hellas - All Rights Reserved


Powered by - ICN